นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการของอ้นทิพานันดอทคอม ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต

 

ทั้งนี้ เนื่องจากเรามีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด

 

ท่านรับทราบว่า เมื่อท่านใช้บริการของเรานี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพิ่มเติม โปรดอ่านตามหัวข้อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะครอบคลุมอะไรบ้าง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าใช้บริการของเรา

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีผลใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์และบริการของ อาทิ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และบริการของมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราฉบับทั่วไปนี้ เราจะชี้แจงให้ทราบโดยละเอียดชัดเจน เมื่อคุณเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเข้าเยี่ยมชม คุณไม่ควรสรุปเอาเองว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับทั่วไปนี้จะมีผลใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์และบริการทุกแห่งของเรา

 

จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

จุดประสงค์ข้อหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คือ การชี้แจงให้คุณทราบว่าเราคือใคร และเราทำอะไรบ้าง เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขไอพี และอีเมล) เพื่อช่วยในการจัดหาบริการ หรือให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มีดังนี้:
* เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัย หรือดำเนินการตามคำร้องขอที่คุณส่งมาให้เรา
* ประมวลผลข้อมูลการสั่งซื้อ หรือใบสมัครของคุณที่ส่งมาให้เรา
* บริหารหรือดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ
* คาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้คุณ
* สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้

 

เพื่อให้บริการของเรามีคุณภาพสูงสุด เราอาจต้องการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว ดังนั้น เราจึงจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งให้คุณทราบแล้วเท่านั้น และหากจำเป็น เราจะขอคำยินยอมล่วงหน้าจากคุณก่อนที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง

 

หากคุณต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

 

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จะถูกถ่ายโอนไปให้บุคคลภายนอกที่เลือกสรรแล้ว ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเรามีเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการของเราตั้งอยู่ในต่างประเทศ

 

บุคคลภายนอกเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใด นอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงไว้กับเรา เราจะขอร้องให้บุคคลภายนอกใช้มาตรการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่เรามีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของเรา ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่น

 

หากคุณไม่ต้องการที่จะให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม และได้ระบุไว้เมื่อส่งข้อมูลมาให้เรา หรือในภายหลัง เราขอรับรองให้คุณมั่นใจได้ว่า เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์นั้นๆ

 

การรวบรวมข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ท่องอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่มีลิงค์ซึ่งคุณใช้เพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจจะเก็บข้อมูลรวมหมู่ ซึ่งคุณส่งมาที่เว็บไซต์ (เช่น อายุ และเมืองที่คุณอาศัยอยู่) ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของคุณ และจะนำมาใช้เพื่อให้เราสามารถให้บริการบนเว็บไซต์นี้อย่างได้ผลตรงตามเป้าหมายเท่านั้น เราอาจส่งข้อมูลรวมหมู่ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวไปให้บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อการนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา

เราสนใจในความคิดเห็นของคุณ และให้ความสำคัญกับคำติชมจากลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงได้จัดทำกระดานข่าว กลุ่มข่าว คำติชม อีเมล ตลอดจนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ/หรือ แช็ตรูม ขึ้นมา เพื่อจะได้รับทราบความคิดเห็นของคุณ เมื่อเว็บไซต์นี้เปิดให้บริการแช็ตรูม กระดานข่าว กลุ่มข่าว ฯลฯ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยให้เราทราบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามหลักปฏิบัติภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับข้อมูลจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้