ข่าวล่าสุด

4 ธันวาคม 2020

ปฏิทินการจ่ายเงิน “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” และ “เบี้ยผู้พิการ” ปีงบ 2564

“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” และ “เบี้ยผู้พิการ” มาตรการอุดหนุนเงินเพื่อช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น

 

✅โดยจ่ายเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับในปีงบประมาณ 2564 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2564

 

✅กรมบัญชีกลางได้ออกปฏิทินการทำงาน สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

 

✅ทั้งนี้สำหรับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” มีการดำเนินการมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

 

✅โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
* ผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
* อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
* อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
* อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

 

✅ “เบี้ยผู้พิการ” สำหรับในปีงบประมาณ 2564 นั้น มติคณะรัฐมนตรี ได้ห็นชอบให้เพิ่ม “เบี้ยความพิการ” เป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ให้กับผู้พิการ 2 กลุ่ม ดังนี้

1.ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

2.ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน 

 

✅ทั้งนี้สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน ตามเดิม

 

 

ปฏิทินการจ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ปีงบ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2564) ดังนี้
เดือนธันวาคม 2563 จ่ายเงินวันที่ 9 ธันวาคม 2563
เดือนมกราคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 8 มกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 มีนาคม 2564
เดือนเมษายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 9 เมษายน 2564
เดือนพฤษภาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
เดือนมิถุนายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 มิถุนายน 2564
เดือนกรกฎาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 สิงหาคม 2564
เดือนกันยายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 กันยายน 2564

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะจ่ายเป็นแบบขั้นบันได ดังนี้
– ผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
– อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
– อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
– อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

 

 

ส่วน “เบี้ยผู้พิการ” ให้เพิ่มเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ให้กับผู้พิการ 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)
2. ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน
ทั้งนี้สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน ตามเดิม