ไม่มีหมวดหมู่

23 ตุลาคม 2020

เริ่มแล้ว! คนละครึ่ง “ช้อปดีมีคืน” ใช้ที่ไหน ซื้อที่ไหนได้บ้าง

ช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าตามกำหนดไป “ลดหย่อนภาษี” ได้ในปีหน้า แต่จะต้องซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT เท่านั้น และสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

 

“ช้อปดีมีคืน” ต้องซื้ออะไร ถึงจะได้ลดหย่อน
1) สินค้าและบริการที่ “เข้าร่วม” มาตรการ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้แก่ สินค้าและบริการทั่วไป สินค้า OTOP หนังสือทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
2) สินค้าและบริการที่ “ไม่เข้าร่วม” มาตรการ ได้แก่ เหล้า เบียร์ ไวน์ บุหรี่หรือยาสูบ ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ หนังสือพิมพ์และนิตยสารทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักและโรงแรม


โดยมาตรการนี้ไม่ต้องลงทะเบียน แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และต้องเป็นผู้ที่ได้สิทธิมาตรการคนละครึ่ง
ส่วนวิธีการเช็คว่าจะได้ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ จากการจับจ่ายซื้อของในกลุ่มสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ผู้จับจ่ายต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีในเบื้องต้นก่อน

 

ผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ “ลดหย่อนภาษี” ไม่เท่ากัน
การขอลดหย่อนภาษีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณนำบิลค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ เงินสุทธิ ในแต่ละปี

 

เงินได้สุทธิต่อปีแค่นี้ ได้ “ลดหย่อนภาษี” แค่ไหน?
– เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม
– เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
– เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
– เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
– เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
– เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
– เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
– เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท


หมายเหตุ: สิ่งที่ลืมไม่ได้คือ การขอเอกสารเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี หมายความว่าต้องซื้อสินค้าจากร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้านั้นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษี


ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903998