ข่าวล่าสุด

17 สิงหาคม 2020

ชวนใช้ e-Service ของรัฐ พร้อมแล้ว 280 บริการ

ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รายงานว่าปัจจุบันนี้มีงานบริการในรูปแบบ e-Service ของรัฐ จำนวน 280 งานแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ และให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงาน

 

แนวทางในการขับเคลื่อนสู่การบริการแบบ e-Service แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการที่มีผลกระทบให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น หรือ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ภาคเศรษฐกิจ และสังคมที่ประสบปัญหาในภาวะสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและยั่งยืน หรืองานที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ระบบฐานข้อมลูเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระบบสนับสนุน SMEs (One ID One SMEs) การตรวจสอบสถานะคดี ระบบ e-VISA  ระบบจองคิวพบแพทย์ ระบบการวินิจฉัยโรคและให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน ระบบการให้ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ระบบรับชำระภาษีที่ดิน เป็นต้น

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการที่มีการให้บริการแบบออนไลน์แล้ว แต่ไม่เบ็ดเสร็จ โดยมีบางขั้นตอนประชาชนยังต้องเดินทางไปติดต่อ เช่น ประชาชนสามารถยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่ขั้นตอนการติดตามเรื่องชำระค่าธรรมเนียมหรือรับเอกสารราชการ ยังคงต้องเดินทางไปติดต่อ ณ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น การดำเนินการของงานกลุ่มนี้ จะมุ่งไปที่การยกระดับการให้บริการไปสู่การให้บริการแบบ e-Service ได้แบบเบ็ดเสร็จ ที่ประชาชนสามารถยื่นเรื่อง/ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการอนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานบริการที่ยังไม่มีการให้บริการแบบออนไลน์ การดำเนินการตั้งเป้าที่การพัฒนาให้มีระบบ e-Service ให้ได้อย่างน้อยในระดับที่ประชาชนสามารยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้

 

สำหรับรายชื่องานบริการของรัฐ แบบ e-Service ทั้ง 280 งานนั้น ประชาชนสามารถเข้าถึงลิงก์บริการได้ทุกวันและเวลา ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ www.opdc.go.th จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน

 

 

ที่มา : www.thaigov.go.th