#ให้อ้นดูแล

6 สิงหาคม 2020

ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ CPTPP

ในฐานะกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการวิสามัญ CPTPP ได้มีการหารือกันถึงข้อดีข้อเสียของประเทศไทยในการเข้าร่วมทำข้อตกลง CPTPP ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ยา และการค้าอื่นๆ

 

การเจรจาระหว่างประเทศนี้มีการจัดขึ้นที่ประเทศผู้รักษาสนธิสัญญา CPTPP คือ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปีนี้ไทยไม่ได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อขออนุมัติไปยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงขอเจรจา CPTPP ต่อนิวซีแลนด์ จึงทำให้ประเทศไทยไม่ได้ไปร่วมเจรจาในปีนี้

 

ข้อสรุปหลักของคณะกรรมาธิการที่มีความเห็นร่วมกันอยู่ 1 ข้อก็คือ เราจะเข้าร่วม CPTPP เมื่อเราพร้อม ทั้งนี้คณะกรรมาธิการยังคงทำหน้าที่พิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่

 

CPTPP  (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน