news

20 กรกฎาคม 2020

เรื่องดีๆ ที่อ้นได้ในการประชุม #ศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ

จอมทอง-ธนบุรี ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและมนุษย์ทุกคน ช่วยกันเป็นหูเป็นหา หากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่หรือประสานมาที่อ้นได้เลยค่ะ

 

เมื่อวานอ้นในฐานะกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชนได้เข้าเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในหลายๆ ด้านที่เป็นประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

โดยหน้าที่หลักของบ้านเด็กและครอบครัว คือ การดูแลเด็กและสตรี โดยขอบเขตขอบอำนาจหน้าที่การดูแลภายใต้กรอบของกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ เป็นหลัก ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือเด็ก แบ่งเป็นสองแนวทาง (ตามม. 29)

 

1. รับการสงเคราะห์ ดูแลผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำ ไม่ได้คุณภาพ จำต้องช่วยเหลือเร่งด่วน มีความจำเป็นต้องรับเด็กมาคุ้มครอง
2. คุ้มครองสวัสดิภาพ – สำหรับผู้ถูกทำร้าย ไม่สามารถรอได้ เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมไทย ที่อ้นเห็นว่า แท้จริงแล้วเป็นปัญหาของการละเมิดสิทธิเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเราทุกคนมาก การแจ้งติดต่อประสานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นการแก้ไขเยียวยาที่ปลายเหตุ แต่การตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและมนุษย์ในการปฎิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรช่วยกันเผยแพร่และทำความเข้าใจค่ะ

#ให้อ้นดูแล