#ให้อ้นดูแล

18 มิถุนายน 2020

ประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายผู้ว่ากทม. เขตธนเหนือ

การประชุมครั้งนี้อ้นได้ขอความร่วมมือจากทางสำนักงานเขตจอมทองและเขตธนบุรี เข้าตัดแต่งกิ่งไม้ที่อาจหักโค่นหรือเกี่ยว/ระสายไฟ หากมีพายุฝนลมกรรโชกแรง ในช่วงหน้าฝนนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะ

 

ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและกำจัดยุงลาย รวมถึงการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนย่า เป็นต้น ซึ่งตรงกับแนวทางการทำงานของทีมให้อ้นดูแล ที่เราได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและเดินหน้าประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยสำนักงานเขตได้หารือถึงแนวทางและวิธีการจัดการเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกทม. เพื่อความสบายใจในความปลอดภัยของบุตรหลานของเรา

 

โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางสำนักงานเขตจอมทองได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ได้มีการนำของดีของอร่อยประจำเขตจอมทองมาเป็นของว่างในการประชุม ทำให้ผู้ร่วมประชุมหลายท่านประทับใจและรู้จักเขตจอมทองมากขึ้นด้วยค่ะ