TOP

12 พฤศจิกายน 2019

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วัดบางขุนเทียนกลาง เขตจอมทอง

การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงนั้นเป็นสิ่งที่ควรสืบต่อไป โดยพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ อยู่แล้ว อย่างเช่นประเพณีลอยกระทงการขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำ คูคลอง ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนแต่ต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิตสัตว์น้ำ ทั้งนี้ในปีนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ประชาชนใช้วัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุที่ย่อยสลายได้มาทำกระทง มีการจัดการอย่าเป็นระบบที่ดี และ มีร่วมกันลดปริมาณขยะกระทง เช่น หากมาเป็นครอบครัวจะใช้กระทงเดียวกันเรียกว่า 1 ครอบครัว 1 กระทง

ขณะเดียวกันในงานประเพณีประจำท้องถิ่นเช่นนี้ ส่งเสริมการหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับฐานรากได้ดี มีการค้าขาย มีการออกร้านต่างๆ ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีอีกทางหนึ่ง

สำหรับบรรยากาศการลอยกระทงปีนี้ของเขตจอมทอง เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปีนี้ประชนที่มาร่วมกิจกรรมลอยกระทงใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเกือบ 100% ซึ่งทำให้เห็นว่าประชาชนได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น