#ให้อ้นดูแล

21 มีนาคม 2020

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

#ให้อ้นดูแล ไม่ได้ส.ส. แต่ขอดูแลกันต่อนะคะ
#รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ

 

คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1) ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยให้ #ขยายความคุ้มครอง ผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาด หรือระบาดในมนุษย์รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

1.1) โดยให้ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตรา 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

1.2) กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

 

 

2) ให้ #ลดอัตราเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอัตรา 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน (จาก 432 บาท เป็น 336 บาท) พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้

#ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน

ทั้งนี้ 39 ไม่มีครอบคลุมผู้ประกันตนที่ว่างงาน

 

เข้าใจง่ายๆ  ก็คือ คนที่จะได้เงินค่าชดเชยดังกล่าวจะ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ว่างงาน ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน และต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบในกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน

 

3) ในเรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด

4) มติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจาก #กรณีลาออก 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้ผู้ประกันตนว่างงานใน #กรณีเลิกจ้าง 70% เป็นเวลาไม่เกิน 200 วัน ซึ่งมาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง

__________________
ลูกจ้างอ่านตรงนี้

?ท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน
?เป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 % ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

ลงทะเบียนว่างงาน

 

__________________

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ ลงทะเบียนว่างงาน มีดังนี้

ผู้ประกันตนต้องเข้าไปรายงานในเว็บไซต์ตามวันเวลาที่กำหนด โดยค่าชดเชยรายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีหลังรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่มา สำนักงานประกันสังคม