Good News

12 มกราคม 2023

ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ 3 ทางเลือก สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน 3 ทางเลือก คือ


⇒ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้
    – ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท
    – ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท
    – เงื่อนการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 30 วัน/ปี
    – ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 50 บาท


2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
    – ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500-1,000 บาท
    – ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา 15 ปี
    – เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท


3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
    – ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท
    – จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท 

 

⇒ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง เหมือนทางเลือกที่ 1 ข้อ 1-3 แต่มีเพิ่มเติม ดังนี้
กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
    – สะสมบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ 50 บาท (ได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน)
    – ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

 

⇒ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง  ดังนี้
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้
    – ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท
    – ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท
    – เงื่อนการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 90 วัน/ปี


2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
    – ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500-1,000 บาท
    – ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตลอดชีวิต
    – เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท


3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
    – ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท


4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
    – สะสมบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ 150 บาท (ได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน)
    – จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท
    – ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท


5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับรายเดือน
    – ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ (จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) คนละ 200 บาท (คราวละไม่เกิน 2 คน)

 

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40
    – สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
    – แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
    – ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)
    – ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
    – ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40
    1. เว็บไซต์ www.sso.go.th
    2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
    3. Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
    4. เซเว่น-อีเลฟเว่น

 

หลักฐานการสมัคร
    – บัตรประจำตัวประชาชน

 

ที่มา สำนักงานประกันสังคม