#ให้อ้นดูแล

10 กรกฎาคม 2022

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง หยุดโรคไข้เลือดออก #ชุมชนโพธิ์แก้ว

ยุงสามารถเป็นพาหะนำโรคได้มากมายค่ะ ยิ่งช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดแหล่งน้ำขังภายในชุมชนค่ะ การฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเป็นส่วนหนึ่งของการยับยั้งการเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่พี่น้องในชุมชนได้ค่ะ
 
🦟🦟 มาปกป้องครอบครัวจากยุงด้วยการกำจัดแหล่งน้ำขังและดูแลรอบบ้านให้แสงสว่างส่องถึงกันด้วยนะคะ