TOP

9 พฤษภาคม 2022

สปสช. อนุมัติเบิก ฟรี! ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ หรืออื่นๆ

ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบ บรรจุผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

 

โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคลซึ่งมีจำนวน 53,356 คน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

สำหรับในส่วนของงบประมาณนั้นให้เป็นการดำเนินการผ่าน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในการจัดสรรค่าใช้จ่าย ที่เป็นไปตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กปท. ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดูแลรายบุคคลเป็นการรับงบประมาณเพิ่มเติมจากอัตราเดิมที่ได้รับ ทั้งนี้ ต้นทุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย อยู่ที่ 9.5 บาทต่อชิ้น คำนวณจากกลุ่มเป้าหมาย 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน และจำนวนวัน 153 วัน ของปีงบฯ 2565 คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 232.66 ล้านบาท

 

ด้วยสิทธิประโยชน์นี้จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ที่มีปัญหาการขับถ่าย โดยไม่จำกัดอายุ นอกจากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการลดภาระค่าใช่จ่ายครัวเรือนในด้านสุขภาพได้ ซึ่งจากมติที่ประชุมในวันนี้ ยังได้ให้เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก เป็นต้น