Good News

8 มีนาคม 2022

หาบเร่ – แผงลอย – นักศึกษา – ผู้ประกอบการรายใหม่ กู้เงินตั้งตัวได้แล้ววันนี้!

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

            เป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีรายได้ลดลง

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

1.เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อน 1 มิถุนายน 2564

 

2.เป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

3.อายุ 19-70 ปี

 

4.ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

 

5.ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

 

6.ไม่เป็นผู้ว่างงาน

 

7.ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน

 

8.กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร สถานะต้องไม่เป็น NPLs

 

9.ไม่มีบัญชี Write – Off นอกระบบ CBS

 

10.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-mail ที่สามารถติดต่อได้จริง

 

เงื่อนไข

 

-ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo ก่อน

 

-ลูกค้าจะต้องตรวจสบผลการจองสิทธิที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิไว้ จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อ ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง

 

-ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเนเมนูสมัครสินเชื่อ

 

จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทิ้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน หากผิดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

 

การสมัครขอสินเชื่อ สามารถสมัครผ่าน MyMo ด้วยตนเอง ที่เมนู สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 3 วัน  ผ่าน 2 ช่องทาง คือ Notification บน MyMo และ SMS

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ขยายระยะเวลาโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มกราคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

สินเชื่อ ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

1.เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 

2.มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

 

3.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

 

4.เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

– ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

 

– ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

 

– ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

 

จำนวนเงินให้กู้ v ห้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

 

1.ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เอกสารประกอบการขอกู้มีดังนี้ บัตรประชาชนผู้ขอกู้ , ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ , ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ  (ฉบับจริง) , รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

2.ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เอกสารประกอบการขอกู้มีดังนี้ บัตรประชาชนผู้ขอกู้  , ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ , ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ  (ฉบับจริง) , รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

3.ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท เอกสารประกอบการขอกู้มีดังนี้ บัตรประชาชนผู้ขอกู้ ,  ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ , ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง) , รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

4.ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท เอกสารประกอบการขอกู้มีดังนี้  บัตรประชาชนผู้ของกู้  , ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ , เอกสารที่รับรองจากแฟรนไชส์ซอ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญามัดจำ / หนังสือผ่านสิทธิ เป็นต้น , เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์  (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้) , รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

5.ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท เอกสารประกอบการขอกู้มีดังนี้ บัตรประชาชนผู้ขอกู้ , ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ , บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน , ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ , รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

 

หลักประกันการกู้

 

-กรณี วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 

-กรณี วงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

 

ระยะเวลาโครงการ  ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-JBMY