Good News

22 พฤศจิกายน 2021

เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” วันนี้ – 3 ธันวาคม 2564

กระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน วงเงิน 8 หมื่นล้านบาท รัฐบาลเชิญชวนประชาชนมาลงทุนเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มการออมที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนดี โดยช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย สะดวกในการเลือกลงทุน ซึ่งในวงเงิน 8 หมื่นล้านบาท เน้นจำหน่ายให้แก่ประชาชนรายย่อย 6.5 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือ 1.5 หมื่นล้านบาทจำหน่ายแก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร

 

พันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังจะจำหน่ายครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ คือ อายุ 5 ปี และ 10 ปี

 

ช่องทางการจำหน่ายแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จำหน่ายในวอลเล็ต สะสมบอร์ดมั่งคั่ง (สบม.) บนแอพพลิเคชันเป๋าตัง วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท

– พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได

ปีที่ 1 ร้อยละ 1.5 ต่อปี

ปีที่ 2-4 ร้อยละ 2 ต่อปี

ปีที่5 ร้อยละ 3 ต่อปี

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.10 ต่อปี

 

– พันธบัตรรุ่นอายุ10 ปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได

ปีที่ 1-3 ร้อยละ 2 ต่อปี

ปีที่ 4-5 ร้อยละ 3 ต่อปี

ปีที่ 6-9 ร้อยละ 3.50 ต่อปี

ปีที่10 ร้อยละ 4 ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท – 10 ล้านบาท

 

คุณสมบัติผู้ซื้อ

– บุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

– กรณีผู้เยาว์เมื่อลงทะเบียนในวอลเล็ตสบม. บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตังแล้ว ต้องไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองที่สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก

 

ส่วนที่ 2 จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 70,000 ล้านบาท ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง