TOP

11 พฤศจิกายน 2021

ติดตาม ประสานงาน คลายทุกข์ให้พี่น้องจอมทอง-ธนบุรี และฝั่งธนเหนือ อย่างต่อเนื่อง

ติดตาม ประสานงาน คลายทุกข์ให้พี่น้องจอมทอง-ธนบุรี และฝั่งธนเหนือ อย่างต่อเนื่อง
 
ประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตาม นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ยังคงติดตามเรื่องการสร้าง/ซ่อมแซมสะพาน ข้ามคลองดาวคะนอง โดยเรื่องนี้ได้ติดตามมากกว่า 2 ปีแล้ว โดยท่านผู้ว่าฯ ก็ได้ลงมาตรวจดูพื้นที่ด้วยตนเองรวมถึง ฝ่ายบริหารท่านอื่นๆ แต่เนื่องจาก ยังไม่มีผู้รับเหมาเสนอตัวเข้ามาดำเนินการ ล่าสุดได้อยู่ระหว่างหาทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของของพี่น้องรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมค่ะ ซึ่งอ้นจะได้เร่งติดตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะ
 
สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จอมทอง-ธนบุรี ช่วงนี้ขอให้ระมัดระวัง เรื่อง #ไข้เลือดออก เนื่องจากตามสถิติในเขตพื้นที่บ้านเรามีจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก ขอให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายรอบๆ บ้านนะคะ