troubleshooting

11 พฤศจิกายน 2021

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 #พระราม 2

ความกังวลใจในเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อโควิดของพี่น้องยังมีตลอดเวลาค่ะ จึงมีข้อความประสานงานมาต่อเนื่อง อ้นและทีมงานเน้นการฉีดพ่นแบบไม่ฟุ้งกระจายค่ะ