#ให้อ้นดูแล

20 มกราคม 2020

ส่งเสริมทักษะอาชีพ สานสัมพันธ์ชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนหนึ่งเกิดจากการสร้างอาชีพให้สามารถเลี้ยงชีพได้ ช่างตัดผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง แต่สิ่งสำคัญคือต้องหมั่นฝึกฝนและช่างสังเกต

กิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ 

ขอบคุณคณะช่างตัดผมจากศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครค่ะ