TOP

20 มกราคม 2020

สอบวัดความรู้ Digital Literacy

การใช้เครื่องมือดิจิทัลในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ ถูกวิธีเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากบางครั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

อ้นเห็นว่าการห้ามหรือการต่อต้านไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา แต่การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้รู้เท่าทันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้น้องๆ เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เดินหน้าสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญการหมั่นทดสอบความรู้เสมอจะทำให้เราประเมินความสามารถของตนเองได้ และรู้ว่าจะต้องเสริมความรู้ด้านไหนเพิ่มเติม

“อ้น” จึงได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา จัดการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยใช้เครื่องมือสคช. ด้วยระบบ CBT (Computer Base Test)​ เป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 45 คน ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กทม.