Good News

8 ตุลาคม 2021

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นกู้ได้ วงเงินสูง 50,000 บาท

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ รัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยการปล่อยสินเชื่อประชารัฐ จากธนาคาร “ออมสิน” ให้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรคนจน) เท่านั้น โดยให้สามารถกู้เงินผ่านธนาคาร “ออมสิน” ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี
 

📌คุณสมบัติของผู้กู้

1.เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
2.สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.มีการประกอบอาชีพ
4.มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 

📌เงื่อนไข “สินเชื่อ” 

-วงเงินกู้ : 50,000 บาท
-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี
-หลักประกัน : ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้
-ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ
 

📌เอกสารที่ต้องใช้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3.เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
4.รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 
 
สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อดังกล่าว หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 1115 หรือสาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ