Good News

8 ตุลาคม 2021

จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์อย่างไร ในช่วงโควิด

ขั้นตอนการจองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ สำหรับพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด

1. จองคิวออนไลน์เพื่อทำบัตรประชาชน ที่เว็บไซต์ :https://q-online.bora.dopa.go.th

2. กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล

3. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลือกจังหวัด อำเภอ สำนักทะเบียน งานบริการ (เลือกขอมีบัตรประจำตัวประชาชน) และวันที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ

4. กรณีคิวเต็มจะปรากฎข้อความว่าคิวเต็ม กรณีคิวว่างจะสามารถกดปุ่มจองได้

5. ระบบจะขึ้นหมายเลขเข้ารับบริการมา ให้จดหรือแคปภาพหน้าจอเก็บไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการ

 

ขั้นตอนการจองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ สำหรับคนกรุงเทพ

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BMAQ และจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ เท่านั้น โดยจะรับคิวออนไลน์วันละ 30 คน และรับคิว Walk-in วันละ 30 คน รวมวันละ 60 คิวเท่านั้น เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

2. เข้าแอปพลิเคชัน กดเลือกที่ ‘นัดล่วงหน้า’ จากนั้นเลือกสำนักงานเขตที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ และกดเลือกเมนูบัตรประจำตัวประชาชน

3. ระบบจะขึ้นวันเวลาที่ให้บริการ พร้อมจำนวนคิวว่างของวันนั้นๆ กรณีคิวเต็มจะปรากฎข้อความว่าคิวเต็ม กรณีคิวว่างจะสามารถกดปุ่มจองได้

4. ระบบจะขึ้นให้เรายืนยันการจองคิวด้วย QR Code ให้แคปภาพหน้าจอเก็บไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการ

 

เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. บัตรประชาชนใบเก่า หรือ กรณีขอใหม่หรือทำหาย ใช้หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

3. ในกรณีที่ไม่เอกสารตาม ข้อ 2 ต้องพาเจ้าบ้านที่ระบุในทะเบียนบ้านปัจจุบัน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาเพื่อเช็นรับรองให้ด้วย

 

เอกสารที่ต้องเตรียม ในกรณีที่ทำบัตรประชาชนครั้งแรก

1. สูติบัตร

2. ทะเบียนบ้านตัวจริงหรือเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้

3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

4. ถ้าหากไม่มีเอกสารทั้งตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องพาบุคคลที่น่าเชื่อถือมาเซ็นรับรองด้วย

 

#อ้นทิพานัน #ทิพานัน ศิริชนะ