#ให้อ้นดูแล

23 กันยายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง #ชุมชนสวนหลวง

 
เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ทีม #ให้อ้นดูแล พร้อมดูแลค่ะ
 
อย่าลืมป้องกันตนเองด้วยการใส่เสื้อผ้าแขนขายาว และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายด้วยนะคะ