Good News

9 กันยายน 2021

ขั้นตอนการ รับ ATK ฟรี เริ่ม 16 กันยายน นี้

สปสช.เตรียมแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง เริ่ม 16 กันยายน นี้

เฉพาะในพื้นที่สีแดง

 

กรณีมีสมาร์ทโฟน

ขั้นตอน

1.ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปเป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนู รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี 

 

2.ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 

 

3.หากผลประเมินพบว่า คุณสามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้คลิกที่เมนู หน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน 

 

4.ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปเป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ 

 

5.ตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปเป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

 

กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน 

สามารถไปขอรับได้ที่ รพ., รพ.สต., ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ 

 

กรณีไปขอรับที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้น 

 

**หมายเหตุ** วิดิโอแนะนำ “วิธีใช้ชุดตรวจโควิด ATK” ที่ สปสช.เตรียมแจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่ม 16 ก.ย.64 https://www.youtube.com/watch?v=Zla2ILGeYvQ