TOP

10 มกราคม 2020

กีฬาสีโรงเรียนวัดหนัง

กีฬาสีโรงเรียนวัดหนัง กิจกรรมที่สร้างความครึกครื้น คึกคัก ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ว ยังฝึกให้เด็กได้มีกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียนอีกด้วย ทีมงานให้อ้นดูแล เข้าอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในวันนี้