TOP

18 ธันวาคม 2019

FutureLABThonburi

FutureLABThonburi : สำหรับฝั่งธน อ้นอยากชวนทุกคนออกแบบฝั่งธน โดยคนธนและเครือข่ายที่อยากช่วยพัฒนาฝั่งธน

หนึ่งในเรื่องที่ต้องพัฒนาคือพื้นที่สาธารณะ ต้องให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในชุมชน การเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ปล่อยของยิ่งต้องมี … ชุมชนที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนรากฐานหรืออิฐก้อนแรกที่จะนำไปสู่ความเจริญระดับประเทศได้

ขอบคุณกลุ่มน้องๆ ยังธน ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาฝั่งธน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน …. อ้นพร้อมสนับสนุนและผลักดันและร่วมพัฒนาฝั่งธนต่อไป