Good News

30 มกราคม 2021

พม. เป็นพี่เลี้ยงสำหรับ “กลุ่มเปราะบาง” ลงทะเบียน “เราชนะ”

มาตรการช่วยเหลือสำหรับกลุ่มเปราะบาง ทั้ง เราชนะ สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย และอื่นๆ

 

สำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุและผู้พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้เจ้าหน้าที่และประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ปูพรมระดับหมู่บ้านทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ดังนี้

 

กลุ่มผู้มีสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” สนับสนุนให้ได้เข้าถึงสิทธิ โดย
1. ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเปราะบางทุกคน มีโอกาสเข้าถึงสิทธิตามโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสายด่วน 1300 อพม. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายในพื้นที่
3. ผู้รับบริการในสถานรับรองของ พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
4. สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารดังนี้ (ทุกสาขา)
          1.ธนาคารออมสิน
          2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
          3.ธนาคารกรุงไทย
*ส่วนรูปแบบการใช้เงินอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

 

กลุ่มผู้ไม่มีสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” จะเตรียมมาตรการช่วยเหลือ โดย
1. ประเมินครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการตามภารกิจ พม. อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำช่องทางการหารายได้
2. เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ และแนะนำทางเลือกของครอบครัวสำหรับการมีรายได้ และอาชีพ
3. ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ต้องการสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง ผ่านกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้สูงอายุขอกู้เพื่อประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 30,000 บาท 3 ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย โดยต้องมีผู้ค้ำประกัน
2. ผู้พิการขอกู้ฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
3. สำหรับสินเชื่อเงื่อนไขอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่พัฒนาสังคมจังหวัด หรือโทร 1300

 

นอกจากนี้ สามารถเข้าถึงโครงการ “พม. รถปันสุข สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นรถที่กระจายของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนที่เดือดร้อนอย่างมากจากโควิด19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดที่ ศบค. ได้เคยกำหนดไว้

 

ที่มา สรุปสัมภาษณ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564