TOP

22 พฤศจิกายน 2019

เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเขตจอมทอง

เข้าเยี่ยมและมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยชรา

การส่งกำลังใจและช่วยเหลือดูแลกันในสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็น หากเราช่วยกันได้เป็นหูเป็นตา คนละไม้คนละมือจะช่วยให้สังคมรอบตัวเราน่าอยู่มากขึ้น

สังคมที่ดี เริ่มต้นที่ตัวเรา