Good News

18 มกราคม 2021

เงื่อนไขลงทะเบียนรับเงิน “เราชนะ”

***ร่างข้อเสนอ (กำลังรอมติ ครม. 19 ม.ค.)***

เงื่อนไขลงทะเบียนรับเงิน “เราชนะ”

กลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียน “เราชนะ” มี 4 กลุ่ม คือ

1.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

2. แรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33

3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง

4. กลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่เปิดลงทะเบียน

กลุ่มที่มีสิทธิลงทะเบียน “เราชนะ” มี 2 กลุ่มใหญ่ คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีชื่ออยู่ในระบบมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐอยู่แล้ว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

สิทธิที่มีอยู่เดิม   

          – เงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200 – 300 บาท

          – มาตรการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 500 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม

          – สิทธิอื่นๆ อาทิ ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ สิทธิลดค่าไฟ -ค่าน้ำ สิทธิการได้คืนภาษี VAT 5 %

สิทธิ “เราชนะ”

          – เงินเดือนละ 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน

2. กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย

2.1 กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

สิทธิที่มีอยู่เดิม   

          – เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 600-1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

สิทธิ “เราชนะ”

          – เงินเดือนละ 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน

2.2 กลุ่มผู้พิการ

สิทธิที่มีอยู่เดิม   

          – เงินเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน

สิทธิ “เราชนะ”

          – เงินเดือนละ 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน

3. กลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง

สิทธิที่มีอยู่เดิม   

          – เงินช่วยเหลือในการใช้จ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค 3,500 บาทตลอดโครงการ

สิทธิ “เราชนะ”

          – เงินเดือนละ 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ยังไม่เคยร่วมโครงการ หรือมาตรการที่ผ่านมา

          – วิธีการลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com*

          – พิจารณาจำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคารประกอบ*

          – ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น*

          – โอนเงินผ่านบัญชีในระบบพร้อมเพย์ หรือการใช้แอปฯ เป๋าตัง

*รอการยืนยันหลังประชุม ครม. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2564

ที่มา สรุปการสัมภาษณ์ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

        และ จาก กรุงเทพธุรกิจ